Franzenshütte (Františkova huta), Podbiel
1836 – 1862
Hutu, hámre a vyhne v severoslovenskej obci nadobro pochovala hospodárska kríza. Nemalú úlohu v tom zohralo aj zrušenie poddanstva, čo zapríčinilo enormný rast výrobných nákladov.
Oravské železorudné bane vlastnili Thurzovci a spracovaniu železa sa tu hlavne v obci Nižná venovali už od 16. storočia. Potreba modernejšieho spracovania a požiadavky trhu priviedli panstvo ku úvahám o výstavbe moderného železospracujúceho závodu. Uzavreli tak dohodu s podnikateľmi Luxom, Herzom a Polatschekom na výstavbu železiarne v roku 1835, za dohľadu anglického mechanika Newbuilda, ktorý nakoniec hutu aj prevádzkoval.